Dessa Villkor utgör en förutsättning för användning av OpinionArena

I och med att registrera Dig som användare av portalen OpinionArena bekräftar Du att Du har läst igenom villkoren för detta användaravtal (nedan kallade Villkoren), godkänner Villkoren och åtar dig att uppfylla Villkoren enligt nedan:

 1. Var och en som är minst 15 år gammal och bosatt i Sverige kan registrera sig som medlem på webbplatsen OpinionArena. En person får endast ha ett konto
 2. Medlem av OpinionArena åtar sig att ange sina korrekta personuppgifter.
 3. Medlemskapet i OpinionArena förpliktar inte medlemmen att delta i undersökningar eller fylla i några enkäter.
 4. Medlemskapet i portalen OpinionArena är kostnadsfri och gäller tills vidare. Man kan säga upp medlemskapet genom att utföra en specifik procedur i portalen OpinionArena.
 5. OpinionArena kan inte garantera sina medlemmar deltagande i undersökningar eftersom deltagare väljs slumpvis bland alla medlemmar och vid vissa undersökningar är inte alla medlemmar lämpliga pga social-demografiska kriterier.
 6. Beställare av undersökningar i OpinionArena får svaren i en anonym och generaliserad form och svaren kan inte härledas tillbaka till specifika individer. .
 7. OpinionArena lämnar inte ut personuppgifter till någon tredje part, utom i fall då detta är nödvändigt för överlämnande av priser.
 8. Medlemmar av OpinionArena tjänar poäng och lotter för ifyllande av enkäter. Inbjudan till en undersökning innehåller information om hur mycket tid det tar att fylla i enkäten, hur många poäng man får och om deltagarna i den aktuella undersökningen även deltar i något lotteri.
 9. Medlemmar av OpinionArena tjänar poäng och lotter endast för ordentligt och fullständigt ifyllda enkäter.
 10. OpinionArena förbehåller sig rätten att stänga en medlems konto och radera de insamlade poängen om medlemmen har brutit mot användaravtalets villkor. T ex stänger vi kontot om medlemmen har skapat sig flera användarkonton, angett felaktiga uppgifter eller fyllt i enkäter undermåligt.
 11. OpinionArena förbehåller sig rätten att ensidigt ändra villkoren av detta användaravtal. Ändringar träder i kraft i och med att de delges medlemmarna av OpinionArena. Medlemmar av OpinionArena har rätt att när som helst säga upp sitt medlemskap om de inte accepterar användaravtalets villkor.